Regulamin

Dyrekcja Premium Nosal Resort będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.
Pokój w Premium Nosal Resort wynajmowany jest na doby.

 1. Doba trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.
 2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Premium Nosal Resort uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Śniadania wydawane są codziennie w godzinach 07.00 – 11.00, obiadokolacje w godzinach 17.00 – 20.00
 6. Zapotrzebowanie na suchy prowiant należy zgłaszać w recepcji do godz. 17.00 w dniu poprzedzającym odbiór
 7. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa

  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu

  • profesjonalną i uprzejmą obsługę

  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie

  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

 8. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 10. Na terenie obiektu znajduje się bezpłatny parking. Premium Nosal Resort nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 12. Koszt zniszczenia lub zgubienia karty wejściowej do pokoju wynosi 25 zł.
 13. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a kartę pozostawić w recepcji.
 14. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 15. Osoby nie zameldowane w Premium Nosal Resort mogą przebywać w pokoju od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 16. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 18. W obiekcie jest bezwzględny zakaz palenia papierosów. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pokoju i interwencji straży pożarnej.
 19. Obiekt  przewiduje możliwości przebywania zwierząt w pokojach za dodatkową opłatą 100zł za cały pobyt.
 20. Premium Nosal Resort może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników obiektu albo innych osób przebywających w obiekcie lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.
 21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

Dyrekcja Premium Nosal Resort